fb

fb

Политика за защита на личните данни

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

на Е-КРИЕЙТ ЕООД
 
 
Настоящото уведомление за поверителност предоставя информация на нашите клиенти физически лица за това как Е-КРИЕЙТ ЕООД (Дружеството) при осъществяване на дейността си събира, използва, споделя и защитава Вашите лични данни. Уведомлението за поверителност е съобразено с действащото законодателство в Република България във връзка със защитата на личните данни.
Препоръчваме Ви да се запознаете с него и периодично да го преглеждате, защото е възможно да го променим за по-голяма изчерпателност и яснота.
 
 
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
 
 
Когато се обръщате към нас лично или чрез посредник, за да ни изявите желание за уроци или друга услуга, да ни зададете въпроси по телефон, имейл или чрез сайта, или да заявите Ваши права, както и когато ние ви възлагаме извършване на услуга, Вие ни предоставяте определена информация за себе си - като например имена, ЕГН, адрес и др. В случаите, когато се обръщате към нас чрез нашия сайт, като ни изпращате запитване или имейл, е възможно да събираме Вашия IP адрес.
 
 
КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ
 
 
Личните данни, които събираме, са определени в съответното българско законодателство, посочените в съответните декларации за съгласие за обработване на лични данни, сключени между Дружеството и Вас договори и други документи. Личните данни могат да бъдат например:
 •  Имена, ЕГН, ЛЧН, ЕИК или друг идентификационен номер, и съответната информация, съдържаща се в тях, като дата на раждане, пол, дата и място на раждане, данни от документ за самоличност в изискуемите се от закона случаи и др.п. - за счетоводни цели, за изпълнение на законови и/или договорни задължения и др.
 •  Имейл адрес, постоянен адрес, настоящ адрес, данъчен адрес и/или адрес за кореспонденция - за контакт с Вас и във връзка с изпълнение на наши договорни и законови задължения; телефонен номер - за контакт, когато това се изисква, за изпълнение на възложени от Вас услуги, за предоставяне на информация и/или отговор при поискване или необходимост
 •  Друга информация, която Вие доброволно ни предоставите.
Във всеки отделен случай ние събираме само тези лични данни, които са необходими с оглед законовите изисквания и изпълнението на нашите задължения.
 
 
КАК СЪБИРАМЕ И ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
 
 
Вашите лични данни събираме и използваме за извършване на дейността ни и за да ви предоставим нашите услуги по възможно най-добрия за Вас начин, като например с ЦЕЛ:
 •  Да ви предоставим услугите ни, които извършваме и които Вие сте поискали, включително да Ви уведомяваме за оставащи предплатени уроци или срокове за подновяване на абонаменти и др.;
 •  Да Ви предоставяме информация във връзка с тези услуги, включително за целите на директния маркетинг чрез канали за комуникация като телефон, SMS, имейл;
 •  Да осъществяваме връзка с Вас, когато сте ни задали въпрос или отправили искане за оферта за услуга, или оплакване, или да ви уведомяваме за важни промени в нашата дейност, или за нарушения на сигурността на данните;
 •  Да извършваме дейността си съобразно изискванията на приложимото законодателство и професионалните норми и правила, да избегнем конфликт на интереси, корупционни практики и да осъществяваме своите законови задължения, да отговаряме на искания на местни или чужди регулаторни, държавни или съдебни органи;
 •  Да подобряваме услугите, които ви предоставяме, включително за вътрешни цели като анализи и проучвания, които да ни помогнат да подобрим дейността си или за да наблюдаваме и анализираме тенденциите и използването на услугите ни;
 •  Във връзка с правни претенции, за да защитаваме интересите си в съдебни спорове или други производства, образувани от компетентните органи, както и за цели, посочени на други места в това Уведомление.
Когато обработваме личните Ви данни за целите на основната ни преподавателска дейност, както и за да изпълним нормативните си задължения, тази обработка е задължителна за изпълнение на тези цели. Без тези данни, не бихме могли да Ви предоставяме съответните услуги. Така, например, ако не ни предоставите Вашите имена, ЕГН и адрес, ние не бихме могли да издадем фактура за абонамент за поредни уроци. В други случаи, при събирането на Ваши лични данни, ние бихме Ви уведомили дали предоставянето на данните е необходимо и какви са последствията, ако откажете.
 
Ако Вие сте заявили изрично своето съгласие за безплатно получаване на известия по определен начин, Вие можете да го оттеглите по всяко време.
 
Ние бихме актуализирали горната информация периодично в случай, че е необходимо във връзка с промени в нашата дейност или в съответното законодателство, за да можете по всяко време да имате точна информация относно целите, за които обработваме лични данни.
 
В случай, че бихме желали или се налага да събираме, използваме или обработваме предоставените от вас данни за цели и по начин, значително различаващ се от този, за който сме ви уведомили, бихме ви информирали своевременно и при необходимост бихме потърсили Вашето съгласие.
 
Ние обработваме Вашите лични данни на едно или повече от следните ОСНОВАНИЯ:
 •  Вашето изрично информирано съгласие, предоставено за определени цели, например за да получавате съобщения от нас за оставащи предплатени уроци, информация за новини и промоции от нас и от нашите партньори; водене на кореспонденция по имейл, поща или чрез нашия сайт във връзка с подадени запитвания или с цел да предложим наши услуги; предоставеното Ваше съгласие може да бъде оттеглено по всяко време и при липса на законова пречка за това, ние ще преустановим занапред да обработваме Вашите данни, предмет на оттегленото съгласие.
 •  За изпълнение на наши договорни задължения;
 •  Във връзка с и за изпълнение на друг договор, по който Вие сте страна;
 •  За изпълнение на наши законови задължения, например във връзка със задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или при предоставяне на информация на съдебните и други държавни органи;
 •  За защитата на Ваши или на друго физическо лице жизненоважни интереси;
 •  За изпълнение на задачи от обществен интерес;
 •  За целите на наши или на трета страна законни интереси, освен когато пред тях преимущество имат Ваши интереси или Ваши основни права и свободи. Примери за наш легитимен интерес са повишаване качеството на обслужването (за което например може да записваме разговорите с клиенти); при установяване, упражняванe и защита на правни претенции.
 
КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
 
 
Ние съхраняваем и обработваме Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за целите на обработване, за които сме ги събрали, и за всяка друга допустима и свързана цел, или до изтичане на законово определен срок.
 
Минималният срок за съхранение на Вашите лични данни е срокът на договорните Ви отношения с нас.
 
Наш законов интерес е да запазим определени лични данни до изтичане на давностния срок за предявяване на претенции (5 години) след изтичане или прекратяване на договора с Вас и/или сключените чрез нас Ваши застраховки.
 
Ние няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно или административно производство или производство по разглеждане на Ваша жалба.
 
 
КОЛКО СА ЗАЩИТЕНИ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
 
 
Ние разбираме колко е важна за Вас сигурността и защитата на Вашите лични данни.
 
Ето защо, ние се отнасяме изключително сериозно към установяването и спазването на множество физически, технически, персонални и организационни мерки за защита на Вашите лични данни от непозволен достъп, използване или разкриване. Ние изискваме от нашите доставчици и партньори, които имат достъп до Вашите лични данни, да използват подходящи мерки, с които да осигурят защитата и поверителността на Вашите лични данни.
 
За съжаление предаването на информация по интернет или по телефон може да не е напълно сигурно, въпреки взетите от нас мерки. Поради това, моля да имате предвид, че предаването на Ваша лична информация чрез интернет или по телефон, се извършва на Ваш риск.
 
 
НА КОГО ПРЕДОСТАВЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
 
 
Във връзка с характера и организацията на нашата дейност ние можем да предоставим Ваши лични данни на различни лица за целите, посочени по-горе, като например:
 •  Нашите партньори и техни представители, за целите на изготвяне на оферти и тяхното администриране и обслужване;
 •  Банкови институции при превод на вноски и суми;
 •  Лицата, които ни обслужват и консултират счетоводно, информационно или правно, както и други доставчици услуги и бизнес-партньори, с помощта на които осъществяваме дейността си и предоставяме услугите си;
 •  Регулаторни, държавни и съдебни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например - съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред.
Лични данни се предоставят, обработват съвместно с други лица и споделят при условие, че съответното лице, наш контрагент, гарантира, че обработва получените от нас лични данни съгласно изискванията на законодателството, при спазване на необходимите и подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на адекватна защита на получените от нас лични данни.
 
Уведомяваме ви, че нашата интернет страница може да съдържа връзки към други такива страници, които не са притежавани и обслужвани от нас. Ние не можем да контролираме и не носим отговорност за практиките по обработване на лични данни или за съдържането на тези други страници.
 
Настоятелно Ви препоръчваме да се запознаете с политиките и информациите за поверителност на всяка интернет страница, която събира и на която Вие предоставяте лични данни.
 
Във всички случаи ние сключваме договори с лицата, с които работим и на които предоставяме Вашите лични данни, като изискваме от тях да предприемат необходимите мерки, за да гарантират защитата на Вашата лична информация. Ние ще трансферираме на тези наши контрагенти единствено информацията, която им е необходима, за да ни предоставят договорените услуги, без да им разрешаваме да използват Вашата информация за техни собствени цели.
 
Ние няма да предоставяме Ваши лични данни на трети лица, за да Ви пращат непоискани маркетингови съобщения, освен ако Вие сте дали необходимото съгласие за това. В случай, че получавате непоискани търговски съобщения от лица, с които ние работим, моля уведомете ни на следната електронна поща: .
 
 
ВАШИТЕ ПРАВА НА СУБЕКТ НА ЛИЧНИ ДАННИ
 
 
В качеството си на субект на лични данни, Вие имате редица права, предоставени от българското и европейското законодателство.
 
Някои от тях могат да възникнат или да бъдат упражнени само при определени основания за обработване на личните Ви данни, а други могат да бъдат ограничени или изключени по силата на законодателството. В случай, че имате въпроси във връзка с упражняването на Вашите права на субект на лични данни, можете да ги зададете на , а ние ще Ви отговорим при първа възможност.
 
Съгласно действащото законодателство, Вие имате следните права:
 •  Право на достъп до Вашите лични данни, да получите потвърждение дали обработваме Ваши лични данни и какви, с каква цел и на какво основание се обработват, на кого се предоставят, за какъв срок се съхраняват
Вие можете да получите копие от личните данни, които се обработват. За допълнителни копия можем да наложим административна такса. Упражняването на правото на достъп не следва да влияе неблагоприятно върху правата или свободите на други лица.
 •  Право да искате коригиране или допълване на неточни ваши лични данни
 •  Право да искате изтриване на лични данни (право „да бъдеш забравен“) - когато е налице някое от следните основания - данните повече не са необходими за целите, за които са били събрани, Вие оттеглите своето съгласие (когато обработването се основава на съгласие и няма друго правно основание) или възразите и няма друго правно основание, данните се обработват незаконосъобразно, данните трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение от наша страна,
 •  Право да искате ограничаване на обработването на Вашите лични данни
То може да бъде упражнено, ако - оспорвате точността на личните данни; обработването е неправомерно, но Вие не желаете данните да бъдат изтрити, а само да се ограничи използването им; ние не се нуждаем повече от личните данни за целите, за които са събрани, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; Вие сте възразили срещу обработването на данните на основание изпълнение на задача от обществен интерес или за целите на легитимните ни интереси.
 
Когато обработването на личните Ви данни е било ограничено, все пак бихме могли да продължим обработването им в два случая - с изрично Ваше съгласие или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Съюза или държава членка.
 •  Право да възразите срещу обработката на личните Ви данни, вкл. за целите на директния маркетинг
Ако сте възразили срещу обработване на лични данни, необходимо за изпълнение на задача от обществен интерес или за целите на наши или на трета страна легитимни интереси, или на профилиране, ние можем да продължим обработването им, ако можем да докажем, че съществуват убедителни законови основания за това, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или има значение за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 
Когато личните Ви данни се обработват и използват за целите на директния маркетинг, Вие можете да възразите срещу това и ние ще прекратим обработването и използването им за тези цели.
 •  Право на преносимост на данните
Вие имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте ни предоставили в структуриран, широко използван и машинно четим формат, както и да прехвърлите тези данни на друг администратор, без да ви пречим, при условие, че обработваме данните по автоматизиран начин и обработването е на основание предоставено от Вас съгласие или е необходимо за изпълнение на договор, по който сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключване на договор.
 •  Право да получите информация за извършените от Дружеството действия във връзка с осъществяването на горните права
 •  Право да подадете жалба до компетентния държавен орган
 •  Право да оттеглите съгласието си по всяко време, когато обработването се основава на дадено от вас съгласие в случай, че това не засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено.
Ние бихме обработили и отговорили на Вашите въпроси и искания и бихме Ви съдействали при упражняване на правата Ви безплатно. Ако исканията са явно неоснователни или прекомерни, особено поради своята повторяемост, ние имаме правото да наложим разумна такса или да откажем да предприемем действия по искането.
 
Ние бихме Ви отговорили в едномесечен срок от получаване на искането за упражняване на права дали са налице законови основания за уважаване на искането и какви действия бихме предприели в тази връзка. В случай, че е необходимо съдействие или уточнение от Ваша страна, бихме Ви известили за това. При необходимост, предвид броя и сложността на исканията, срокът може да бъде увеличен с още два месеца, за което бихме Ви уведомили.
 
Информираме Ви, че не извършваме автоматизирано вземане на решения за нашите клиенти, в резултат на автоматизирано обработване на техните лични данни.
 
За да упражните своите права, напишете ни своето искане на посочените най-долу електронна поща или пощенски адрес. Искането може да бъде отправено лично или чрез упълномощено лице и по начин, който недвусмислено установява Вашата самоличност и ни позволява да Ви идентифицираме като субект, чиито данни обработваме, напр.като ни пишете от електронна поща, която сте посочили за контакт с Вас. Когато имаме съмнения относно самоличността на лицето, което подава искането до нас, можем да поискаме допълнителна информация за потвърждаване на неговата самоличност. Ако не получим такава информация и не сме в състояние да идентифицираме субекта на данните, можем да откажем да предприемем действия въз основа на подаденото искане.
 
За връзка с Дружеството по въпроси, свързани със защитата на личните данни:
 
Е-КРИЕЙТ ЕООД, ЕИК 202159875
 
Адрес: 1000 София, ул. Пиротска № 45, ет.1, маг. 27
 
Имейл:
 
Обади се за информация